So You're From California, Big Fuckin' Deal 3.5x1.5